Regulamin

1.  Niepubliczny Żłobek ,, Wyspa Malucha” zwany dalej Żłobkiem lub Wyspą Malucha.

2.  Wyspa Malucha mieści się przy ulicy Modrzewiowej 13 w Rudzie Śląskiej.

3.  Żłobek świadczy usługi opiekuńczo- wychowawcze oraz edukacyjne dla dzieci w wieku od ukończenia 6 miesięcy do 3 lat ( w szczególnych przypadkach możliwość uczęszczania dziecka do Żłobka powyżej 3 roku życia).

4.  W Żłobku zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku od godz. 6:30 do 16:30 przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 24 grudnia, Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych. W okresach między świątecznych Żłobek zastrzega prawo do zamknięcia placówki, jeśli ilość chętnych dzieci na okres między świąteczny jest mniejsza niż 8.

5.  Odebranie dziecka po godzinie 16:30, wiąże się z dodatkową opłatą za godzinę wg cennika.

6.  Umowy zawierane z rodzicami (opiekunami prawnymi) na świadczenie usług żłobkowych obejmują rok żłobkowy tj. od września bieżącego roku do sierpnia następnego roku. Wyjątek stanowi pierwszy rok działalności żłobka, który rozpoczyna się od 1 lutego do 31 sierpnia 2017 r.

7.  Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do opłaty wpisowego w kwocie 150 zł 7 dni od podpisania umowy oraz do zapłaty corocznej kwoty dla dzieci kontynuujących uczęszczanie do żłobka w wysokości 100 zł, która pozwoli pokryć koszty częściowego wyposażenia oraz ubezpieczenia dziecka.

8.  Opłatę czesnego i opłatę za wyżywienie należy dokonać do 15-go każdego miesiąca z góry.

9.  Niezapłacenie czesnego za dwa miesiące wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy żłobka.

10.  Miesięczna opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku.

11.  Rodzice zobowiązani są do zapewniania dziecku wyprawki tj.:

a)  Papcie na zmianę

b)  Ubranko na zmianę

c)  Pieluszki

d)  Chusteczki nawilżające

e)  Pościel

f)   Butelkę (jeśli dziecko nie piję jeszcze z kubeczka)

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane.

12.  Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzenia do Żłobka zdrowego dziecka. Jeśli dziecko ma katar alergiczny, wysypkę alergiczną  lub inne niepokojące objawy należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza.

13.  W przypadku pojawienia się objawów chorobowych, gorączki lub innych niepokojących objawów pracownik żłobka dzwoni do rodzica (opiekuna prawnego). Rodzic (opiekun prawny) powinien jak najszybciej przyjechać do żłobka.

14.  Pracownicy Żłobka nie podają dzieciom żadnych lekarstw.

15.  Pracownicy Żłobka dbają o bezpieczeństwo, rozwój, zabawę, pielęgnacje oraz edukację dziecka.

16.  Dziecko nie zostanie wydane osobie nie upoważnionej do odbioru oraz osobie nietrzeźwej. W przypadku nietrzeźwości osoby dorosłej, zostaną powiadomione inne upoważnione osoby do odbioru dziecka.

17.  Rodzic (opiekun prawny) ma prawo do wypowiedzenia umowy w sprawie korzystania usług Niepublicznego Żłobka Wyspa Malucha wyłącznie w formie pisemnej z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.